Đây là hình ảnh mới nhất về thông mikawa ươm từ hạt mikawa, mời các Bạn cùng xem.

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Thông Mikawa, thông đen Mikawa

Nhận xét